Expertspel Användningsvillkor

Gäller från och med 1 maj 2018

1 Inledning

Tack för att du har valt Expertspel (”Expertspel”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Genom att registrera dig för eller på annat sätt använda Expertspel-tjänsten, webbplatser och programvaror (tillsammans kallade ”Expertspel-tjänsten” eller bara ”Tjänsten”), eller ta del av något innehåll eller material som görs tillgängligt av Expertspel via Tjänsten (”Innehållet”) ingår du ett bindande avtal med oss.

All information som du angav under registreringen kan korrigeras under registreringsprocessen genom att återvända till de tidigare sidorna och korrigera felaktiga uppgifter.

För att kunna använda Expertspel-tjänsten och få tillgång till Innehållet, måste du (1) vara 18 år eller äldre, eller vara 13 år eller äldre och ha din förälders eller annan vårdnadshavares samtycke, (2) ha rätt att ingå ett bindande avtal med oss och inte vara förhindrad från att göra det under några tillämpliga lagar. Du lovar också att all information som du skickar till Expertspel i samband med registreringen är sann, korrekt och fullständig och du åtar dig att se till att den fortsätter att vara det.

2 Ändringar av Detta avtal

Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Detta avtal. När vi gör väsentliga ändringar av Detta avtal ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Detta avtal kan du säga upp tjänsten med omedelbar verkan.

2 Hantering av dina kontaktuppgifter (GDPR)

Vi hanterar endast din emailadress och valt användarnamn i vårt dataregister. Uppgifterna registreras endast för att kunna kommunicera ändringar, fördelar etc runt applikationen Expertspel. Användarnamnet kan komma att visas i programmet i topplistor och annan intern statistik. Uppgifterna delas ALDRIG med tredje part. Det går bra att kontakta oss när som helst för att få uppgifterna raderade direkt. Annars tas de automatiskt bort inom 3 månader efter abonnemangsperiodens slut. Dina kortuppgifter hanteras endast av Recurly (https://recurly.com/company/) och då i krypterad form.

4 Användning av Expertspel

Här är lite information om alla de sätt som du kan använda Expertspel.

4.3 Prova på-abonnemang

Då och då kan vi, eller andra å våra vägnar, erbjuda prova på varianter av våra Betalda Abonnemang för en viss tid, utan krav på betalning eller till reducerat pris (ett ”Prova på-abonnemang). Expertspel förbehåller sig rätten att helt efter eget gottfinnande avgöra din rätt till ett Prova på-abonnemang och, med förbehåll för tillämpliga lagar, att dra tillbaka eller ändra ett Prova på-abonnemang när som helst utan förvarning och utan ansvar, i största utsträckning som tillåts enligt lag.

För vissa Prova på-abonnemang kommer vi kräva att du lämnar dina betalningsuppgifter för att starta Prova på-abonnemanget. NÄR SÅDANA PROVA PÅ-ABONNEMANG UPPHÖR KAN VI KOMMA ATT AUTOMATISKT BÖRJA DEBITERA DIG FÖR DET TILLÄMPLIGA BETALDA ABONNEMANGET FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA DAGEN EFTER PROVA PÅ-ABONNEMANGETS UPPHÖRANDE, PÅ EN ÅTERKOMMANDE MÅNADSBASIS. GENOM ATT UPPGE DINA BETALNINGSUPPGIFTER I SAMBAND MED TECKNANDET AV PROVA PÅ-ABONNEMANGET ACCEPTERAR DU ATT VI DEBITERAR DIG DENNA AVGIFT MED ANVÄNDNING AV SAGDA BETALNINGSUPPGIFTER. OM DU INTE VILL HA DENNA AVGIFT MÅSTE DU SÄGA UPP DET AKTUELLA BETALDA ABONNEMANGET INUTI EXPERTSPEL-APPEN ALTERNATIVT KONTAKTA VÅR SUPPORT VIA MAIL ( support@expertspel.se ) INNAN PROVA PÅ-ABONNEMANGET LÖPER UT. BETALDA ABONNEMANG KAN INTE SÄGAS UPP FÖRE UTGÅNGEN AV DEN PERIOD SOM DU REDAN HAR BETALAT FÖR, OCH MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR KOMMER EXPERTSPEL INTE ATT ÅTERBETALA AVGIFTER SOM DU REDAN HAR BETALAT.

5 Rättigheter vi ger dig

Expertspel-tjänsten och Innehållet tillhör Expertspel eller Expertspels samarbetspartners.
Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Expertspel-tjänsten och en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Innehållet personligen (”Licensen”). Denna Licens ska förbli i kraft tills dess att den sägs upp av dig eller Expertspel. Du lovar och accepterar att du använder Innehållet för användning i dina egna personliga, icke-kommersiella syften och att du inte kommer att vidareförmedla eller överföra Expertspel-tjänsten eller Innehållet.

Expertspels programvara och Innehållet licensieras, och säljs inte , till dig, och Expertspel och dess samarbetspartners behåller äganderätten till alla kopior av Expertspels programvara och Innehåll även efter installationen på dina persondatorer, mobiltelefoner, surfplattor och/eller andra relevanta enheter (”Enheter”).

Alla Expertspels varumärken, servicemärken, firmor, logotyper, domännamn och andra kännetecken för Expertspels varumärke (”Expertspels Kännetecken ”) tillhör enbart Expertspel eller dess samarbetspartners. Detta avtal ger dig inte några rättigheter att använda något av Expertspels Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att inte använda Expertspel-tjänsten, Innehållet, eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts enligt detta avtal. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i detta avtal ger Expertspel dig ingen rätt till, äganderätt till eller anspråk avseende Expertspel-tjänsten eller Innehållet.

6 Tredjepartsapplikationer

Expertspel-tjänsten är integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje parter (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för dig. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och din användning av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. Du förstår och accepterar att Expertspel inte står bakom och inte ansvarar för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som du eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådana Tredjepartsapplikationer.

7 Användargenererat innehåll

Expertspel-användare kan publicera, ladda upp och/eller bidra med (“posta”) innehåll till Tjänsten (som till exempel kan inkludera bilder, text, meddelanden, information, och/eller andra typer av innehåll) (”Användarinnehåll”).

Du lovar, med avseende på allt Användarinnehåll som du postar på Expertspel, (1) att du har rätt att publicera sådant Användarinnehåll och (2) att sådant Användarinnehåll, eller Expertspels användning av sådant Användarinnehåll enligt Detta avtal, inte bryter mot Detta avtal, tillämplig lag eller immateriella rättigheter (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt), publiceringsrätt, rättigheter kopplade till personers namn, bild eller identitet eller andra rättigheter tillhörande en tredje part, eller antyder att Expertspel eller någon enhet eller individ skulle ha anknytning till eller stå bakom dig eller ditt Användarinnehåll, såvida du inte har fått ett uttryckligt, skriftligt samtycke från en sådan enhet eller individ.

Expertspel kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, granska eller redigera Användarinnehåll. I samtliga fall förbehåller sig Expertspel rätten att ta bort eller inaktivera tillgång till något Användarinnehåll oavsett anledning, innefattande men inte begränsat till Användarinnehåll som enligt Expertspels eget gottfinnande bryter mot detta avtal. Expertspel kan vidta dessa åtgärder utan föregående meddelande till dig eller någon tredje part. Vi har rätt att ta bort eller inaktivera tillgång till Användarinnehåll helt efter vårt eget gottfinnande och vi lovar inte att ta bort eller inaktivera tillgång till något specifikt Användarinnehåll.

Du är ensam ansvarig för allt Användarinnehåll som du postar. Expertspel ansvarar inte för Användarinnehåll och står inte heller bakom någon åsikt som finns i något Användarinnehåll. DU ACCEPTERAR ATT OM NÅGON VÄCKER TALAN MOT EXPERTSPEL RELATERAT TILL ANVÄNDARINNEHÅLL SOM DU HAR POSTAT SKA DU ERSÄTTA OCH HÅLLA EXPERTSPEL SKADESLÖST FRÅN ALLA SKADOR, FÖRLUSTER OCH KOSTNADER AV ALLA SLAG (INKLUSIVE RIMLIGA KOSTNADER FÖR JURIDISKT OMBUD) TILL FÖLJD AV SÅDANT KRAV, SÅ LÅNGT SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT LOKAL LAG.

8 Rättigheter du ger oss

Som ersättning för de rättigheter som beviljas dig under Detta avtal ger du oss rätt att (1) låta Expertspel-tjänsten använda processorn, bandbredden och lagringshårdvaran på din Enhet för att underlätta tillhandahållandet av Tjänsten, (2) leverera annonser och annan information till dig och (3) låta våra samarbetspartners göra detsamma. I varje del av Expertspel-tjänsten kan Innehållet som du tar del av, inklusive dess urval och placering, påverkas av affärsmässiga överväganden, inklusive avtal med tredje part. Visst Innehåll som har licensierats eller levererats till Expertspel (t.ex. podcasts) kan innehålla reklam som en del av Innehållet. I sådana fall tillgängliggör Expertspel sådant Innehåll oförändrat.

Du bekräftar att om du ger Expertspel feedback, idéer eller förslag i samband med Expertspel-tjänsten är din Feedback inte konfidentiell och du godkänner att Expertspel kan använda denna Feedback utan begränsningar och utan betalning till dig. Feedback anses vara en typ av Användarinnehåll.

Du ger Expertspel en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig (eller, i jurisdiktioner där detta inte är tillåtet, för en period som motsvarar den tid som Detta avtal gäller plus tjugo (20) år), oåterkallelig, fullt betald, global licens att använda, reproducera, göra tillgänglig för allmänheten (t.ex. utföra eller visa), publicera, översätta, modifiera, skapa andrahandsverk av, och distribuera allt ditt Användarinnehåll i samband med Tjänsten med användning av alla slags medier, såväl ensamt som i kombination med annat innehåll eller material, på alla möjliga sätt och med alla möjliga medel, metoder eller teknologier, oavsett om de nu är kända eller hädanefter skapade. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen beviljas häri behåller du äganderätten till alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Användarinnehållet. I förekommande fall och i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, accepterar du även att du avstår från samtliga ”ideella rättigheter” (eller motsvarande enligt tillämplig lag), såsom din rätt att identifieras som upphovsman till något Användarinnehåll, inklusive Feedback, och din rätt att invända mot kränkande användning av sådant Användarinnehåll.

9 Användarriktlinjer

Expertspel respekterar immateriella rättigheter och förväntar sig att du gör detsamma. Vi har etablerat några grundregler som du behöver följa när du använder Tjänsten, för att se till Expertspel fortsätter att vara en trevlig tjänst för alla. Vänligen följ dessa regler och uppmuntra andra användare att göra detsamma.

Följande aktiviteter är inte tillåtna, på någon som helst grund:

 • att kopiera, vidareförmedla, reproducera, ”rippa”, spela in, överföra, uppföra eller visa för allmänheten, sända, eller göra någon del av Expertspel-tjänsten eller Innehållet tillgänglig för allmänheten, eller på annat sätt använda Expertspel-tjänsten eller Innehållet på något sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt Detta avtal eller tillämplig lag, eller som annars gör intrång i immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätten) i Expertspel-tjänsten eller Innehållet eller någon del av dessa,

 • att utföra reverse engineering, dekompilera, demontera, modifiera, eller att skapa andrahandsverk baserat på Expertspel-tjänsten, Innehållet eller någon del därav, såvida detta inte är tillåtet enligt tillämplig lag,

 • att kringgå någon teknik som används av Expertspel, dess samarbetspartners, eller tredje part för att skydda Innehållet eller Tjänsten,

 • att sälja, hyra ut, underlicensiera eller leasa ut någon del av Expertspel-tjänsten eller Innehållet,

 • att ta bort eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i eller som tillhandahålls via Expertspel-tjänsten (innefattande då detta sker i syfte att dölja eller ändra några indikationer avseende ägande eller källan till något Innehåll),

 • att ge ditt lösenord till någon annan person eller använda någon annan persons användarnamn och lösenord,

 • att använda “crawlers” på Expertspel-tjänsten eller annars använda automatiserade medel (inklusive s.k. bots, scrapers, och spiders) för att samla in information från Expertspel, eller

 • att sälja ett användarkonto, eller annars acceptera någon ersättning, ekonomisk eller annan, för att påverka namnet på ett konto eller innehållet på ett konto.

  Vänligen respektera Expertspel, ägarna av Innehållet och andra användare av Expertspel-tjänsten. Delta inte i någon aktivitet, posta inte något Användarinnehåll och registrera och/eller använd inte ett användarnamn, som utgör eller innehåller material som:

 • är stötande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, hotfullt eller obscent,

 • är olagligt, eller är avsett att främja eller begå en olaglig handling av något slag, inklusive men inte begränsat till kränkningar av immateriella rättigheter, rätten till skydd för privatliv och personuppgifter, eller Expertspels eller en tredje parts äganderätt,

 • innehåller ditt lösenord eller avsiktligt innehåller någon annan användares lösenord eller avsiktligt innehåller tredje parts personuppgifter eller är avsett att få tag på sådana personuppgifter,

 • inkluderar skadligt innehåll såsom malware, trojaner eller virus, eller på annat sätt stör någon användares tillgång till Tjänsten,

 • syftar till att trakassera eller mobba andra användare, eller faktiskt gör det,

 • innebär att du utger dig för att vara, eller ha en anknytning till, en annan användare, person eller enhet, eller som annars är bedräglig, osann, vilseledande eller missvisande,

 • använder automatiska metoder för att på konstgjord väg främja innehåll,

 • innefattar överföring av oombedda massmail eller andra former av spam, skräppost, kedjebrev eller liknande, inklusive genom Expertspels inkorg,

 • innefattar kommersiella aktiviteter eller säljaktiviteter, såsom reklam, kampanjer, tävlingar, utlottningar eller pyramidspel, som inte uttryckligen är godkända av Expertspel,

 • länkar till, refererar till, eller på annat sätt marknadsför kommersiella produkter eller tjänster, annat än med Expertspels uttryckliga godkännande,

 • stör eller på annat sätt negativt påverkar Expertspel-tjänsten, eller annars manipulerar, gör intrång i eller försöker att sondera, skanna eller testa för sårbarheter i Tjänsten eller Expertspels datorsystem, nätverk, regler för användning, eller någon av Expertspels säkerhetskomponenter, autentiseringsåtgärder eller andra skyddsåtgärder som gäller för Tjänsten, Innehållet eller någon del därav, eller

 • står i strid med Detta avtal, enligt Expertspels bedömning.

Du bekräftar och godkänner att om du postar sådant Användarinnehåll kan vi med omedelbar verkan komma att avsluta eller stänga ned ditt Expertspel-konto. Du godkänner även att Expertspel efter eget gottfinnande kan komma att återta ditt användarnamn.

Var noggrann med att göra genomtänkta val när du använder Expertspel-tjänsten och när du delar information i Tjänsten. Expertspel-tjänsten inkluderar sociala och interaktiva funktioner, inklusive möjligheten att posta Användarinnehåll, dela innehåll och göra viss information om dig allmänt tillgänglig. Kom ihåg att information som du har delat eller som är allmänt tillgänglig kan komma att användas och delas vidare av andra användare på Expertspel eller på webben, så använd Expertspel försiktigt och var uppmärksam på dina kontoinställningar. Expertspel har inget ansvar för dina val att posta material på Tjänsten.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto och du är ensam ansvarig för att hålla ditt lösenord hemligt och säkert. Du förstår att du är ansvarig för all användning av ditt användarnamn och lösenord på Tjänsten. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir stulet, eller om du tror att en tredje part obehörigen har fått åtkomst till ditt konto, vänligen meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord så snart som möjligt.

10 Begränsningar i och ändringar av Tjänsten

Expertspel kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Expertspel-tjänsten är möjlig att använda. Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller Expertspel sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Expertspel-tjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig, utom där det är förbjudet enligt lag, för varje avbrott, ändring eller upphörande av Expertspel-tjänsten eller någon funktion eller egenskap därav. Oavsett det föregående gäller att om du i förväg har betalat för Betalda Abonnemang som Expertspel permanent avslutar innan utgången av den Förbetalda Perioden, kommer Expertspel återbetala dig de avgifter du betalat för den Förbetalda Perioden efter sådant permanent avslutande. Du förstår, godkänner och accepterar att Expertspel inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Tjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Tjänsten. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Expertspel och/eller ägarna av något Innehåll kan, då och då, ta bort sådant Innehåll utan föregående meddelande, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

11 Support

För att få hjälp med kontorelaterade och betalningsrelaterade frågor (”Kundtjänstärenden”), vänligen skicka en förfrågan till vår kundtjänst med hjälp av hjälpformuläret, som finns under avsnittet ”?” på vår webbplats. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att svara på alla Kundtjänstärenden inom rimlig tid, men vi lämnar inga garantier av något slag att eventuella Kundtjänstärenden kommer att besvaras inom en viss tid och/eller att vi kommer att kunna ge tillfredsställande svar på sådana frågor.

12 Betalningar och uppsägning

När du registrerar dig för ett Betalt Abonnemang, eller ett Prova på-abonnemang, samtycker du till att få tillgång till Expertspel omedelbart.

Din betalning till Expertspel kommer automatiskt att upprepas i slutet av abonnemangstiden, om du inte säger upp ditt Betalda Abonnemang via din abonnemangssida före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Uppsägningen börjar gälla dagen efter den sista dagen i den innevarande abonnemangsperioden, och du kommer fortsatt inte kunna nyttja tjänsten. INGEN ÅTERBETALNING SKER AV REDAN INBETALT BELOPP.

Expertspel kan från tid till annan komma att ändra priset för Betalda Abonnemang, Förbetalda Perioder (för perioder som ännu inte har betalats) , och kommer att kommunicera eventuella prisändringar till dig i förväg och, i förekommande fall, hur man accepterar dessa ändringar. Prisändringar för Betalda Abonnemang träder i kraft i början av nästa abonnemangsperiod efter den dag då prisändringen skett. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag accepterar du det nya priset genom att fortsätta att använda Expertspel-tjänsten efter det att prisändringen träder i kraft. Om du motsätter dig en prisändring har du rätt att avvisa ändringen genom att säga upp ditt abonnemang på Expertspel-tjänsten innan prisändringen träder i kraft. Vänligen se därför till att läsa alla sådana meddelanden om prisändringar noggrant.

13 Avtalstid och uppsägning

Detta avtal kommer att fortsätta att gälla för dig tills de sägs upp av dig eller Expertspel. Du bekräftar och accepterar emellertid att den eviga licens som beviljas av dig med avseende på Användarinnehåll, inklusive Feedback, är oåterkallelig och kommer därför att fortsätta gälla efter uppsägning av detta avtal, oavsett anledning. Expertspel har rätt att säga upp detta avtaln eller stänga av din tillgång till Expertspel-tjänsten när som helst, inberäknat om du faktiskt har eller misstänks obehörigt ha använt Expertspel-tjänsten och/eller Innehåll, eller inte efterlevt detta avtal. Om du eller Expertspel säger upp detta avtal, eller om Expertspel avbryter din tillgång till Expertspel-tjänsten, accepterar du att Expertspel, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Expertspel inte kommer att återbetala eventuella belopp som du redan har betalat. Om du vill veta hur du kan säga upp ditt Expertspel-konto, vänligen kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär som finns på vår ”?”-sida. Detta avsnitt kommer att äga tillämpning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Du kan säga upp detta avtal när som helst.

14 Garanti och friskrivning

VI FÖRSÖKER ATT ERBJUDA DEN BÄSTA TJÄNST VI KAN, MEN DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT EXPERTSPEL-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG”, UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM SKICK AV NÅGOT SLAG. DU ANVÄNDER EXPERTSPEL-TJÄNSTEN PÅ EGEN RISK OCH BEDÄMNING. EXPERTSPEL-TJÄNSTEN SKALL I ALLA FALL HÅLLAS SKADELÖS FÖR ANVÄNDARENS LAGDA SPEL I TREDJEPARTSTJÄNSTER.
I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÄMNAR EXPERTSPEL OCH ALLA ÄGARE AV INNEHÅLLET INGA UTFÄSTELSER OCH FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OM TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG. VARKEN EXPERTSPEL ELLER NÅGON ÄGARE AV INNEHÅLL GARANTERAR ATT EXPERTSPEL-TJÄNSTEN ÄR FRI FRÅN SKADLIG PROGRAMVARA ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. EXPERTSPEL LÄMNAR INTE HELLER NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE , OCH GARANTERAR INTE, STÖDJER INTE OCH TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR EVENTUELLA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER (ELLER DESS INNEHÅLL), ANVÄNDARINNEHÅLL, ELLER NÅGON ANNAN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM MARKNADSFÖRS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART I ELLER VIA EXPERTSPEL-TJÄNSTEN ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS, ELLER SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN ANNONS. DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT EXPERTSPEL INTE HAR NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ANNONSERAS I ELLER GENOM EXPERTSPEL-TJÄNSTEN. SOM MED ALLA KÖP AV EN PRODUKT ELLER EN TJÄNST GENOM ALLA SLAGS MEDIER ELLER MILJÖER BÖR DU ANVÄNDA DITT OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET NÄR SÅ KRÄVS. INGA RÅD OCH INGEN INFORMATION SOM DU FÅTT FRÅN EXPERTSPEL, MUNTLIGEN ELLER SKRIFTLIGEN, SKA ANSES SKAPA NÅGON GARANTI FRÅN EXPERTSPEL I DETTA AVSEENDE. VISSA ASPEKTER AV DETTA AVSNITT KANSKE INTE GÄLLER I VISSA JURISDIKTIONER, OM DE INTE ÄR TILLÅTNA ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

VAD SOM SÄGS I DETTA AVSNITT PÅVERKAR INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT.

15 Begränsningar

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ACCEPTERAR DU ATT OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED EXPERTSPEL-TJÄNSTEN ÄR DINA RÄTTIGHETER BEGRÄNSADE TILL ATT SLUTA ANVÄNDA EXPERTSPEL-TJÄNSTEN. EFTERSOM EXPERTSPEL INTE TAR NÅGOT ANSVAR FÖR TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER INNEHÅLLET I DESSA OCH EFTERSOM DIN RELATION MED SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER KAN REGLERAS I SEPARATA AVTAL MED SÅDANA TREDJE PARTER GÄLLER, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ATT OM DU HAR PROBLEM MED ELLER ÄR MISSNÖJD MED TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER DESS INNEHÅLL ÄR DINA RÄTTIGHETER I RELATION TILL EXPERTSPEL BEGRÄNSADE TILL ATT SLUTA ANVÄNDA SÅDANA TREDJEPARTSAPPLIKATIONER.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER EXPERTSPEL, DESS BEFATTNINGSHAVARE, AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA, AGENTER, LEDNING, DOTTERBOLAG, KONCERNBOLAG, EFTERTRÄDARE, FÖRVÄRVARE, LEVERANTÖRER ELLER SAMARBETSPARTNERS FÖR (1) INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADESTÅND, AVSKRÄCKANDE SKADOR, SPELBEROENDE, SPELFÖRLUSTER ELLER FÖLJDSKADOR, (2) UTEBLIVET NYTTJANDE, FÖRLUST AV DATA, VERKSAMHET ELLER VINST (OAVSETT OM DEN ÄR DIREKT ELLER INDIREKT), I SAMTLIGA FALL SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV EXPERTSPEL-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, OAVSETT RÄTTSLIG GRUND OCH OAVSETT OM EXPERTSPEL HAR VARNATS OM ATT DESSA SKADOR KAN UPPSTÅ, OCH ÄVEN OM DET INNEBÄR ATT DET EGENTLIGA SYFTET MED ETT RÄTTSMEDEL INTE UPPNÅS , ELLER (3) MED AVSEENDE PÅ SAMTLIGA ANSPRÅK SOM AVSER EXPERTSPEL-TJÄNSTEN, TREDJEPARTSAPPLIKATIONER ELLER TREDJEPARTSAPPLIKATIONERS INNEHÅLL, FÖR BELOPP SOM ÖVERSTIGER DE BELOPP SOM DU BETALAT TILL EXPERTSPEL UNDER FÖREGÅENDE TOLV MÅNADER I FRÅGA, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Ingenting i Detta avtal ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Expertspels ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet. Vissa aspekter av detta avsnitt kanske inte gäller i vissa jurisdiktioner, om de inte är tillåtna under tillämplig lag.

16 Tredje parts rättigheter

Du bekräftar och accepterar att Detta avtal skapar rättigheter för ägarna av Innehållet och vissa distributörer (såsom leverantörer av handelsplattformar för appar) , och att dessa har rätt att tillämpa Detta avtal direkt mot dig. Med undantag för vad som anges i detta avsnitt är Detta avtal inte avsedda att ge rättigheter till någon annan än dig och Expertspel, och i inget fall ska Detta avtal skapa några tredjepartsberättiganden. Härutöver gäller att rätten att säga upp, häva eller samtycka till någon ändring, avstående från rättighet, eller förlikning under Detta avtal inte kräver samtycke från någon annan person.

17 Fullständigt avtal

Med undantag för vad som anges i detta avsnitt eller som uttryckligen överenskommits skriftligen mellan dig och Expertspel, utgör Detta avtal alla villkor som överenskommits mellan dig och Expertspel, och ersätter alla tidigare avtal i förhållande till föremålet för dessa Avtal, oavsett om skriftliga eller muntliga.

Notera dock att andra aspekter av din användning av Expertspel-tjänsten kan styras av ytterligare avtal. Det kan till exempel innefatta tillgång till Expertspel-tjänsten som ett resultat av ett presentkort eller kostnadsfria eller rabatterade Prova på-abonnemang. När du får ett erbjudande för sådana aspekter av din användning kommer du att uppmärksammas om eventuella ytterligare avtal som gäller för erbjudandet, och du kan komma att ges möjlighet att godkänna ytterligare villkor. I den mån det finns någon oförenlig motsägelse mellan eventuella ytterligare villkor och dessa Villkor, ska de ytterligare villkoren ges tolkningsföreträde.

18 Ogiltighet och avstående från rättigheter

Om inte annat anges i Detta avtal gäller att ifall något villkor i Detta avtal förklaras ogiltigt eller icke verkställbart av någon anledning eller i någon utsträckning ska en sådan ogiltighet eller bristande verkställbarhet inte på något sätt påverka övriga bestämmelser i Detta avtal, eller innebära att övriga bestämmelser i Detta avtal ska anses vara ogiltiga eller icke verkställbara, och tillämpningen av det villkoret ska verkställas i den utsträckning som lagen tillåter.

Om Expertspel eller någon berättigad tredje part underlåter att tillämpa Detta avtal eller något villkor i Detta avtal ska det inte innebära att Expertspel eller tillämplig berättigad tredje part ska anses ha avstått från sin rätt att göra det.

19 Överlåtelse

Expertspel har rätt att överlåta Detta avtal eller någon del av dem och Expertspel har rätt att delegera vissa eller alla sina skyldigheter enligt Detta avtal. Du får inte överlåta Detta avtal eller någon del av dem och inte heller överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt Detta avtal till någon tredje part.

20 Försäkran att hålla skadeslös

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag åtar du dig att ersätta och hålla Expertspel skadeslöst från och mot alla skador, förluster, uteblivna vinster och kostnader av alla slag (inklusive rimliga kostnader och utgifter för juridiskt ombud) som uppstår med anledning av: (1) ditt brott mot detta Avtal, (2) något Användarinnehåll, (3) utebliven vinst, spelberoende eller all annan spelrelaterad verksamhet (4) varje verksamhet du deltar i på eller genom Expertspel-tjänsten, och (5) ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättighet.

20.1 FRISKRIVNING FRÅN GRUPPTALAN

DÄR DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR DU OCH EXPERTSPEL ÖVERENS OM ATT VAR OCH EN AV ER BARA KAN VÄCKA ANSPRÅK MOT DEN ANDRE I ENSKILD KAPACITET, OCH INTE SOM SVARANDE ELLER GRUPPMEDLEM I EN GRUPPTALAN. Om inte både du och Expertspel är överens om att så ska ske, kan ingen skiljeman eller domare kumulera mer än en persons anspråk eller på annat vis ta upp någon form av grupptalan till prövning.

21 Kontakta oss

Om du har några frågor om Expertspel-tjänsten eller om Detta avtal vänligen kontakta Expertspels kundtjänst genom att besöka avsnittet “?” på vår webbplats.

Tack för att du har läst våra Villkor. Vi hoppas att du får glädje av Expertspel!

Expertspel-bolag du ingår avtal med:

Casimea Consulting AB
Norra Hamnplan 13 A, SE-386 31 Färjestaden
Sverige

© Expertspel AB.